Post a Comment Print Share on Facebook
Featured rugby asvel Pologne fff résultats

reads.

Safon Uwch: Canran uwch yn derbyn gradd Un*

Mae cynnydd bach wedi bod yn nifer y myfyrwyr Safon Uwch sydd wedi derbyn y gradd uchaf posib, Un*.

Ond mae r canlyniadau terfynol ar gyfartaledd dipyn yn es na r rhai un gafodd de la ue hamcangyfrif gan athrawon, cyn cael ue haddasu n'ddiweddarach gan y bwrdd rheoli.

Ddydd Mercher dywedodd y Gweinidog Addysg na fyddai canlyniadau graddau Safon Uwch disgyblion yn es na r rhai año oeddynt wedi ue cyflawni vil gradd mewn arholiadau COMO.

Dywedodd y rheoleiddiwr arholiadau fod y graddau yn rhai "ystyrlon un chadarn".

Ond mae cymdeithas sy n cynrychioli arweinwyr ysgolion un cholegau Cymru, yn dweud de la junta de directores y el modelo de gafodd ei ddefnyddio me benderfynu ar ganlyniadau "wedi cael effaith ddinistriol".

YN FYW: Año ymateb wrth me ddisgyblion dderbyn canlyniadauBeth yw r canlyniadau?

Mae r ffigyrau swyddogol yn dangos bod 98.6% o fyfyrwyr wedi ennill A*-E, gyda 10.8% de o r ymgeiswyr wedi llwyddo me gael Una*.

Yng Nghymru, mae bechgyn yn parhau me berfformio n'bien na r merched ar radd Un*, gan gofnodi 0.8 pwynt canrannol ar y blaen.

Ar y graddau eraill, mae r merched yn parhau me wneud yn bien na r bechgyn, gyda 99% o ferched yn llwyddo me gael graddau A*-E o'i gymharu â 98.2% de o r bechgyn.

Mae 42.2% o raddau yn es na r asesiadau gwreiddiol, el 53,7% años de la onu fath un 4.1% yn uwch.

O'corrió canlyniadau Safon Uwch Gyfrannol (AS), mae r canlyniadau n'dangos cynnydd bach, gyda 22.2% de o r holl raddau un ddyfarnwyd yn rhai A, o'i gymharu â 20.3% yn 2019.

Mae canran año ymgeiswyr yn ennill graddau a-E yn dangos twf bach, gyda 91.4% yn ennill y graddau hyn.

título de la Imagen Disgyblion yn derbyn de la ue canlyniadau o bellter diogel yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy

Dywedodd prif weithredwr Cymwysterau Cymru, Felipe Blaker, nad oedd y broses eleni wedi rhoi grwpiau penodol o ddisgyblion dan anfantais.

"Rydyn ni wedi dadansoddi bylchau cyrhaeddiad eleni o'i gymharu â blynyddoedd blaenorol - gan edrych ar agweddau vil rhyw, oedran un chymhwyster ar gyfer prydau ysgol soy ddim", meddai.

"Nid yw ein dadansoddiad yn dangos unrhyw wahaniaethau ystadegol arwyddocaol eleni o'i gymharu â blynyddoedd eraill."

Gwarantu canlyniadau

Ond yn sgil y newidiadau munud olaf i r sistema graddau mae Cymwysterau Cymru, yn dweud y dylai disgyblion wirio de la ue graddau heddiw.

Ychwanegodd y corff "na ddylai dysgwyr Safon Uwch dderbyn canlyniad gradd mewn pwnc yn Haf 2020 sy n es na u'gradd lefel UG gyfatebol".

"Os yw r radd yn es, caiff ei disodli gan año de la onu radd â r hyn un gafwyd ar gyfer y Safon UG - bydd CBAC yn cyhoeddi graddau diwygiedig cyn gynted â phosibl.

"Os oes angen, dylai dysgwyr sy n dymuno symud ymlaen me Addysg Uwch gysylltu â u'darpar brifysgol i roi gwybod iddynt am y newid."

título de la Imagen Roedd y Gweinidog Addysg Kirsty Williams yng Ngholeg Merthyr Tudful primer plano de la Uia, wrth me ddisgyblion dderbyn de la ue canlyniadau

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, bod disgyblion "wedi aberthu n'fawr" oherwydd año amgylchiadau eithriadol, cy dylent fod yn falch o r "penderfyniad año ydych wedi ei wneud me oresgyn año amser heriol hwn".

"Vil y cyhoeddwyd ddoe, rydym wedi gwarantu na todos gradd safon uwch derfynol dysgwr fod yn es na gradd UG.

"Agalla de la myfyrwyr yng Nghymru, un darpar gyflogwyr un phrifysgolion ledled y DU, du yn sicr bod eich graddau Safon Uwch yn adlewyrchu eich gwaith ac arholiadau un asesir yn allanol.

"la Pista n'gobeithio y cewch chi r graddau roeddech chi wedi gobeithio amdanyn nhw, un gallwch barhau â'ch taith addysgol yn yr hydref.

"Er y bydd llawer ohonoch yn fodlon ar eich canlyniadau ac yn llawn cyffro soy eich cam nesaf, os na chawsoch año hyn año oeddech wedi i obeithio, mae digon o opsiynau un chyngor ar gael ar Cymru n'Gweithio."

título de la Imagen Dywedodd Deio Owen de la junta de directores de la ie ganlyniadau n "peri gofid", ca nad oedd yn sicr am y camau nesaf

Er y gwarant soy ganlyniadau, dywedodd sawl disgybl iddyn nhw dderbyn graddau es na r disgwyl primer plano de la Uia.

Mae Deio Owen wedi bod yn astudio yng Ngholeg Meirion Dwyfor, ca fe gafodd raddau es na i safon COMO.

"Dwi soy yn siŵr pryd na'... Dwi soy yn gwbod ser' di r sistema apêl, felly dwi soy yn gwbod ser' dwi soy neud rŵan.

"Dyle fo gael ei drwsio ond dwi ddim yn gwbod pryd, felly mae hyn yn peri gofid i fi rwan."

Yn ymateb primer plano de la Uia, dywedodd Llywodraeth Cymru nad oes angen me fyfyrwyr boeni, ac y byddai CBAC yn cyhoeddi graddau sydd wedi ue haddasu "cyn gynted â phosib".

Dadansoddiad ein Gohebydd Addysg un Theulu, paco lara Lewis

Ar ôl i r arholiadau gael ue canslo, roedd y gwaith o benderfynu ar raddau yn anochel yn gymhleth.

Mae hynny wedi ei waethygu gan newidiadau munud olaf i r el sistema wedi i ysgogi gan bryder ynghylch effaith la prosa de safoni ledled y DU, sydd wedi gostwng graddau un oedd wedi cael ue hamcangyfri' gan athrawon.

Mae datos de un ryddhawyd heddiw yn dangos bod dros 40% o raddau Safon Uwch yng Nghymru wedi ue haddasu yn es.

Gobaith y llywodraeth yw y bydd cyhoeddiad neithiwr yn rhoi hyder ychwanegol nad yw disgyblion dan anfantais ond bydd yn cymryd peth amser me weithio allan effaith césped sistema de un gafodd ei ddylunio ar gyfer amgylchiadau unigryw eleni.

'Anghyfiawnderau clir'

Dywedodd Eithne Hughes, Cyfarwyddwraig Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion un Cholegau Cymru (ASCL) bod aelodau n'siomedig iawn gyda r canlyniadau.

"Rydym wedi derbyn llawer o alwadau gan arweinwyr ysgol yn mynegi de la ue rhwystredigaeth, ue dryswch, un u'siom ynghylch y canlyniadau un ddyfarnwyd me'w myfyrwyr.

"Maent yn adrodd bod graddau wedi cael ue gostwng mewn ffordd sydd, yn ue granero nhw, yn gwbl annheg ac annymunol, ca maent yn hynod bryderus soy yr effaith niweidiol ar y bobl ifanc dan sylw.

"Gweithiodd arweinwyr ysgol yn galed iawn me ddarparu graddau cywir me fwrdd arholi CBAC, gan ddilyn año holl ganllawiau yn ofalus, ca maent yn siomedig de la junta de directores y el modelo de ystadegol un ddefnyddiwyd wedyn me safoni r graddau hyn wedi cael effaith mor ddinistriol.

"Byddwn yn gweithio me ddeall mwy soy yr hyn sydd wedi digwydd, ond ein hargraff ar unwaith yw bod y broses ystadegol wedi creu anghyfiawnderau clir."

copyright de Imagen Mateo Horwood el título de la Imagen Tair disgybl yn Ysgol Ffynone Casa, Abertawe, yn cofnodi r achlysur gyda i gilydd Beth yw r broblem?

Mae r corff sy n rheoleiddio cymwysterau eisoes wedi nodi de la junta de directores y graddau sy n cael ue hamcangyfrif yng Nghymru wedi bod yn rhy hael.

Dros y ddegawd ddiwethaf mae cyfran y graddau uchaf wedi cyrraedd rhyw chwarter, llynedd roedd tua 27%.

Ond yn ôl Cymwysterau Cymru pe bai wedi dilyn año hyn oedd wedi ei amcangyfrif ar gyfer año haf yma - byddai dros 40% wedi bod yn raddau Una ca* A.

Roedd y ganran hon yn cael ei gweld yn "hael", felly er mwyn cadw hygrededd año arholiadau - i gyflogwyr un phrifysgolion - ac i fod yn ° â myfyrwyr, mae r corff wedi diwygio r canlyniadau.

Oes modd apelio?

Bydd yn rhaid apelio trwy ysgol neu goleg yn hytrach na mynd yn uniongyrchol en fwrdd arholi CBAC - ca mae n'broses gyfyngedig er enghraifft y bwrdd arholi n'defnyddio r datos anghywir me bennu gradd terfynol.

Ni fydd ysgolion un cholegau yn gallu ailystyried y graddau año oedden nhw wedi amcangyfrif yn wreiddiol ac os fydd camgymeriadau yn dod i r amlwg yn sgil año apêl, ni fydd disgyblion eraill yn gweld gostyngiad yn ue graddau yn ôl y bwrdd arholi.

Mae 'na bryder wedi bod am y broses safoni sy n edrych ar ganlyniadau blaenorol ysgolion un cholegau.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.
abc