Post a Comment Print Share on Facebook

reads.

Angen gwella trafnidiaeth yn lle cynllun año M4

Mae angen systemau trafnidiaeth bueno, yo roi dewis amgen yn lle r cynllun un gafodd ei wrthod me liniaru trafferthion traffig año M4 o amgylch Casnewydd, yn ôl panel o arbenigwyr.

Fe allai codi tâl mewn rhyw fodd hefyd fod yn ffordd o leihau tagfeydd, necesidad Comisiwn Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru.

Mae oedi difrifol yn aml yn yr ardal dan sylw yn ystod año oriau brig.

Er hynny cafodd y cynllun ffordd liniaru ei wrthod fis Mehefin y llynedd gan Brif Weinidog Cymru, Marca Drakeford.

Ond mae adroddiad y Comisiwn yn dweud y gallai pobl fod yn gyndyn me ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus un bydd llawer yn dal me weithio o adref wedi r pandemig coronafeirws.

Fe benderfynodd Mr Drakeford fod y cynllun £1.6 bn gwreiddiol yn rhy gostus ac roedd hefyd yn bryderus ynghylch año effaith bosib ar yr amgylchedd, wedi me Lywodraeth Cymru gyhoeddi argyfwng hinsawdd.

Angen mwy o ddewis

Ychwanegodd na fyddai wedi bwrw ymlaen hyd yn oed petasai r cynllun yn fforddiadwy oherwydd y niwed posib i ardal Lefelau Gwent.

Dywed adroddiad y Comisiwn ddydd de la Uia fod angen "rhwydwaith o ddewisiadau amgen", gyda mwy o orsafoedd rheilffordd rhwng Caerdydd un Chyffordd Twnnel Hafren.

Mae hefyd yn dweud fod llawer o bobl yn defnyddio r draffordd gan fod dim dewis realistig arall, yn enwedig wrth deithio i ca s Gasnewydd.

Ond mae r ffyrdd gwahanol o weithio sydd wedi esblygu ers dechrau r pandemig, necesidad y Comisiwn, yn rhoi cyfle ac amser i r awdurdodau ystyried y sefyllfa, ca mae r pwyllgor yn edrych yn fanylach erbyn hyn ar bosibiliadau gweithio n'hyblyg.

copyright de Imagen Llywodraeth Cymru el título de la Imagen Llun artista o corriendo o ffordd liniaru r M4 o r cynllun un gafodd ei wrthod fis Mehefin y llynedd Prif ganfyddiadau Mae tagfeydd ar yr M4 yn broblem yn yr oriau brig yn bennaf, wrth me bobl deithio i ac o r gwaith Mae r M4 o amgylch Casnewydd ym mhedwerydd safle tabl traffyrdd dinesig mwyaf gorlawn y DU Mae rhannau o r draffordd yn agos iawn, neu wedi cyrraedd, ei gapasiti ymarferol Mae mwyafrif y cerbydau n'cludo de la onu teithiwr yn unig wrth me bobl deithio i ac o r gwaith Mae tua 23,000 o deithiau dyddiol rhwng Casnewydd un Bryste

Dywed y panel de mai achos creiddiol y tagfeydd yw fod llawer o lefydd allweddol mor agos i r draffordd, yn cynnwys ystadau tai, parciau manwerthu, swyddfeydd un mannau gwaith eraill, ynghyd â phrinder dewisiadau teithio ystyrlon.

"Yn absenoldeb dewisiadau trafnidiaeth fwy datblygedig, mae r draffordd wedi bod yn ganolbwynt naturiol o corrió cynllunio datblygiadau," necesidad de yr adroddiad.

Ychwanegodd fod tagfeydd yn debygol o gynyddu, yn sgil cynlluniau twf economaidd un ffisegol Caerdydd un Chasnewydd.

"Heb ddewisiadau trafnidiaeth amgen, mae risg y gallai dyluniad llawer o r datblygiadau yma atgyfnerthu r ddibyniaeth ar gerbydau yn hytrach nag annog newid me drafnidiaeth gyhoeddus neu gynlluniau teithio llesol," meddai.

copyright de Imagen el título de la Imagen Roedd yna rhai yn gwrthwynebu r ffordd liniaru newydd, sydd erbyn hyn wedi ei gwrthod

Daeth y el panel i r casgliad fod yna wasanaeth reilffordd dda rhwng canol Caerdydd, Casnewydd un Bryste, ond fod mwyafrif y tripiau n'golygu teithio me lefydd heblaw soy ganol y dinasoedd.

Golyga hynny fod yna "ddarpariaeth reilffordd annigonol me gynnig dewis gwirioneddol i r draffordd".

Ychwanegodd fod rhwydweithiau bws hefyd ddim yn ymateb yn ddigonol me batrymau teithio, heb ue cydlynu â gwasanaethau trên yn y mwyafrif o achosion.

Mae r adroddiad yn awgrymu "tocynnau integredig" ac amserlen wedi i chydlynu.

Opsiynau me gerdded neu seiclo?

Dywed año adroddiad fod teithio llesol - cerdded neu seiclo - hb ei gynnwys yn ddigonol o fewn y rhwydwaith drafnidiaeth ehangach.

¿ dim llwybr teithio llesol rhwng gorsaf reilffordd Casnewydd un phrif safleoedd cyflogaeth y ddinas, un tenue llwybr seiclo me gymudwyr rhwng Caerdydd un Chasnewydd.

Mae n'dweud fod año awdurdodau lleol, mae n'ymddangos, wedi canolbwyntio ar wella llwybrau maestrefol me ganol y dinasoedd, yn hytrach na llwybrau di-draffig rhwng y siroedd.

Effaith Covid-19

Cyn y pandemig, dywedodd y panel de fod disgwyl twf yn lefelau traffig yn y tymor canolig, ond mae yna "ansicrwydd sylweddol" erbyn hyn ynghylch año effaith yn y tymor canol un hermano tymor hir.

Dywed y panel de fod yna eisoes ragweld fod newidiadau sylfaenol me batrymau gwaith yn angenrheidiol, gan olygu llai o weithio r oriau swyddfa arferol rhwng 09:00 a 17:00.

copyright de Imagen el título de la Imagen Mae angen gwella y llwybrau seiclo necesidad yr adroddiad

Wedi gostyngiad sylweddol ddiwedd Mawrth, mae lefelau traffig unwaith eto n codi n'araf ac yn gyson wrth i r cyfyngiadau gael ue llacio, ca mae r arbenigwyr yn disgwyl me hynny barhau.

Dywed y bydd traffig yn cynyddu "hyd yn oed os fydd pawb sy n gallu gweithio o adref yn parhau me wneud hynny".

Pellter cymdeithasol ar drafnidiaeth gyhoeddus

Mae pellter cymdeithasol yn golygu fod llai o bobl yn gallu teithio ar drenau un bysiau, gyda r gostyngiad rhwng 70% a un 90%.

Fe allai rhannu coche hefyd fod yn fwy anodd os fydd yna ganllaw iechyd cyhoeddus me osgoi hynny.

Mae r adroddiad felly n'darogan cynnydd yn nifer y bobl sy n teithio mewn cerbydau ar ben ue hunain, ca mae n'anodd rhagweld pa arferion fydd yn dychwelyd i r drefn arferol wedi r pandemig.

Bydd rhaid ystyried:

Effaith tymor hir gweithio o adref unwaith fydd yna ddim mesurau pellter cymdeithasol. Parodrwydd pobl me ddefnyddio gwasanaethau gorlawn yn y dyfodol. Awydd pobl me gerdded neu seiclo i r gwaith fwy na chyn y pandemig. Sefyllfa ariannol y sector trafnidiaeth gyhoeddus unwaith y bydd año argyfwng drosodd un chamau lliniaru hefyd ar ben.

Serch unrhyw dueddiadau gwahanol yn y dyfodol, mae r panel yn dal yn rhagweld angen mwy o ddewisiadau teithio yn y tymor hir, ca yn awgrymu defnyddio cyfnod y pandemig me gynllunio dewisiadau amgen me ddefnyddio r draffordd.

Talu me ddefnyddio r M4?

Daw r adroddiad i r casgliad fod "rhyw fath o fecanwaith codi tâl yn angenrheidiol" yo annog pobl me ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, seiclo neu gerdded.

Dywed hefyd y gallai r arian fynd en wasanaethau trafnidiaeth, ond mae n'dweud y byddai n'anodd codi tâl cyn sicrhau mesurau trafnidiaeth eraill.

Mae disgwyl adroddiad terfynol y panel de cyn diwedd y flwyddyn, un fydd yn rhestru argymhellion penodol me Lywodraeth Cymru.

Avatar
Your Name
Post a Comment
Characters Left:
Your comment has been forwarded to the administrator for approval.×
Warning! Will constitute a criminal offense, illegal, threatening, offensive, insulting and swearing, derogatory, defamatory, vulgar, pornographic, indecent, personality rights, damaging or similar nature in the nature of all kinds of financial content, legal, criminal and administrative responsibility for the content of the sender member / members are belong.